Gedragscode

Looops b.v. Januari 2019 

Het beleid dat Looops voert, is vanuit een breed maatschappelijk bewustzijn, goed burgerschap, algemeen aanvaarde normen en waarden, gericht op het behalen van een redelijk
rendement op het geïnvesteerde kapitaal.
Voorop staat dat we een succesvol bedrijf willen zijn. Dat betekent investeren in groei en een
evenwicht vinden tussen belangen op de korte termijn en die op de lange termijn. Dit betekent ook bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische vooruitgang teneinde
een duurzame ontwikkeling te bevorderen. Het houdt ook in dat wij rekening houden met de
belangen van onze consumenten, medewerkers, aandeelhouders, zakenpartners en de wereld waarin wij leven.
Hiertoe moeten wij ons allen houden aan de hoogste gedragsnormen. Deze gedragsnormen
zijn verwoord in de algemene beginselen in deze Gedragscode. We willen dat deze Gedragscode meer is dan een verzameling fraai klinkende uitspraken. Zij moet een praktische
rol spelen in onze dagelijkse bedrijfsvoering en ieder van ons dient deze gedragsregels naar
letter en geest na te leven.

Gedragsnormen

Wij voeren onze activiteiten uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid en met respect voor de mensenrechten en belangen van onze medewerkers. Evenzo zullen wij de
rechtmatige belangen respecteren van diegenen met wie wij betrekkingen onderhouden.

Naleving van de wet

Alle onze medewerkers en de door ons ingehuurde medewerkers van derden zijn verplicht
de wetten en voorschriften na te leven op alle locaties waar wij actief zijn.
Naast wet- en regelgeving hechten wij er aan dat onze bedrijfsvoering in overeenstemming is
met internationale overeenkomsten en richtlijnen (UN, ILO, OECD) over goed ondernemingsgedrag, zoals de Conventies van de ILO (International Labour Organisation), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de OECD richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Looops streeft er daarom naar om in overeenstemming met deze richtlijnen haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Medewerkers

Wij streven naar verscheidenheid onder onze medewerkers, in een werkomgeving waar
mensen elkaar met vertrouwen en respect bejegenen en waar iedereen zich verantwoordelijk
voelt voor de resultaten en de reputatie van onze onderneming. Wij zullen medewerkers uitsluitend werven, in dienst nemen en bevorderen op basis van de capaciteiten en vaardigheden die nodig zijn voor het werk dat moet worden gedaan. Wij willen veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren voor alle medewerkers. Wij zullen geen enkele vorm van
dwang- of kinderarbeid hanteren. Wij willen samen met onze medewerkers de vaardigheden
en capaciteiten van ieder van hen ontwikkelen en vergroten. Wij respecteren de waardigheid
van het individu en het recht van medewerkers op vrijheid van vereniging. Wij zullen zorgen
voor een goede communicatie met onze medewerkers door middel van informatie- en overlegprocedures.
Wij spreken ons zich expliciet uit tegen agressief gedrag, pesten, seksuele intimidatie of discriminatie op grond van ras, geslacht, politieke overtuiging, nationaliteit, maatschappelijke
achtergrond of andere voor het werk niet relevante kenmerken. Indien medewerkers bij de
uitoefening van de functie daar onverhoopt toch mee geconfronteerd worden, kunnen zij dat
bespreken met de vertrouwenspersoon. Wij verlangen van ons management dat doeltreffende maatregelen worden genomen om de
gezondheid en de veiligheid van haar eigen en ingehuurde werknemers, bezoekers en derden in de dagelijkse werkomgeving te waarborgen. 

Betrokkenheid bij de gemeenschap

Looops streeft ernaar als onderneming een betrouwbaar lid van de samenleving te zijn en,
als integraal onderdeel daarvan, haar verantwoordelijkheden na te komen jegens de samenlevingen en gemeenschappen waarin zij actief is.

Maatschappelijke activiteiten

Looops werkt samen met overheden en andere instanties, zowel rechtstreeks als via brancheorganisaties, bij het ontwikkelen van voorgenomen wetgeving en andere regelgeving op
die gebieden die haar rechtmatige zakelijke belangen kunnen beïnvloeden. Looops ondersteunt geen politieke partijen en verstrekt geen bijdragen aan fondsen van groeperingen die
het bevorderen van partijbelangen nastreven.

Goed ondernemingsbestuur

Looops zal haar activiteiten uitvoeren in overeenstemming met internationaal geaccepteerde
grondslagen voor goed ondernemingsbestuur. Wij zullen aan alle aandeelhouders tijdige,
regelmatige en betrouwbare informatie verstrekken over onze activiteiten, structuur, financiële positie en resultaten.

Zakenpartners

Looops wil relaties met haar leveranciers, afnemers en zakenpartners onderhouden die tot
wederzijds voordeel strekken. In onze zakelijke contacten verwachten we van onze partners
dat zij gedragsregels toepassen die consistent zijn met de onze.

Consumenten

In onze relaties met consumenten passen wij eerlijke praktijken toe bij de uitoefening van
onze hun activiteiten inzake dienstverlening, marketing en reclame en nemen wij alle redelijke maatregelen om de veiligheid en kwaliteit van onze diensten te waarborgen.

Duurzame bedrijfsvoering

Looops zet zich ervoor in de invloed van haar activiteiten op het milieu voortdurend beter te
beheersen en door voordurende verbetering van haar milieuprestatie op termijn een duurzame bedrijfsvoering te bereiken. Zij zal met partners samenwerken om milieuzorg te bevorderen, inzicht in milieuvraagstukken te vergroten en goede werkmethoden te verspreiden.

Mededinging

Looops heeft als uitgangspunt eerlijke mededinging. Onze medewerkers zullen handelen in
overeenstemming met de principes van eerlijke mededinging en met alle toepasselijke voorschriften. Het deelnemen aan enige vorm van afspraken tussen ondernemingen (zoals overeenkomsten of besluiten) of onderling afgestemde gedragingen die de concurrentie op (een deel van) de markt beperken is verboden.

Zakelijke integriteit

Looops dan wel een van haar medewerkers geeft noch ontvangt, direct of indirect, steekpenningen of andere oneigenlijke voordelen gericht op zakelijk of financieel gewin. Het is
geen enkele medewerker toegestaan een gift of betaling aan te bieden, te geven of te ontvangen die smeergeld vertegenwoordigt of als zodanig kan worden geïnterpreteerd. Ieder
verzoek om of aanbod van smeergeld moet onmiddellijk worden afgewezen en aan het management worden gerapporteerd. Relatiegeschenken moeten binnen redelijke grenzen blijven, of ze nu worden gegeven of ontvangen. Wanneer de directie of een medewerker door
een relatiegeschenk in verlegenheid wordt gebracht, meldt hij dit. Uitnodigingen voor nietzakelijke activiteiten behoeven de toestemming van de directie.
Alle transacties die de directie en medewerkers namens Looops aangaan, worden op de
juiste wijze vastgelegd in de administratie volgens de daarvoor geldende procedures die inzichtelijk en controleerbaar zijn. Geheime of niet-geregistreerde rekeningen, geldbedragen of
activa zullen niet worden gecreëerd of aangehouden.

Belangentegenstellingen

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen
vermijden die strijdig zouden kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de
onderneming. Het is medewerkers verboden gewin voor zichzelf of anderen na te streven
door misbruik van hun positie.

Naleving

Naleving van deze Gedragscode is een essentieel onderdeel van ons succes als bedrijf. Als
Looops door naleving van deze gedragsregels en andere verplicht te volgen beleidslijnen en
instructies op enigerlei wijze verlies lijdt, zal de directie dit de medewerkers niet aanrekenen.
De directie verwacht van medewerkers dat zij iedere inbreuk, of een vermoeden daarvan,
onder haar aandacht zal brengen. Er zijn maatregelen getroffen om medewerkers in staat te
stellen vertrouwelijk te rapporteren en geen enkele medewerker zal van een dergelijke melding nadeel ondervinden.

Januari 2019
Peter Bas Cremers